Nota Nota Nota CI Studio Pulsar Logo Nota Nota Nota
Note Animacija
MED-EL Implantati

OPŠTE INFORMACIJE O KOHLEARNIM IMPLANTATIMA

O KOHLEARNOM IMPLANTATU

 

KOHLEARNI IMPLANT SISTEM

 

Kohlearni implantat je opcija za lica sa teškim ili totalnim oštćenjem sluha. Za pojedince sa ovim tipom oštećenja, pomagala ove vrste mogu biti od velike koristi.

 

Ova vrsta sistema ne funkioniše parcijalno već sprovodi električne signale direktno do slušnog nerva. Kohlearni implantat se podjednako može koristiti i kod dece i kod odraslih.

 

Kohlearni implant sistem se sastoji od dva glavna dela:

UNUTRAŠNJA JEDINICA (Kohlearni Implantat)

 

Postavlja se ispod kože. Implantat sadrži kućište sa elektrodnim nizom i referentnom elektrodom, i prijemni kalem sa magnetom. Isti magnet se nalazi i u kalemu audio procesora, pa se zahvaljujući njihovom međusobnom privlačenju kalemovi automatski pozicioniraju jedan naspram drugog. Putem ovih kalemova vrši se prenos informacija od audio prcesora do implantata. Sam implantat nema u sebi bateriju, već napajanje dobija od audio procesora.

 

MED-EL Kohlearni Imlanti

SPOLJAŠNJA JEDINICA (Audio Procesor)

 

Nosi se iza uva. Sadrži kontrolnu jedinicu, bateriju, magnet i kalem koji bežičnim putem prenosi informacije i napajanje kroz kožu do implantata. Između implantata i audio procesora ne postoji fizička veza. Kada se audio procesor ukloni, implantat automatski prestaje sa radom, tj. neaktivan je sve dok se audio procesor ponovo ne postavi na odgovarajuće mesto.

 

Opus 2 Audio Procesor

 

Kohlearni Implant Sistem

 

KAKO FUNKCIONIŠE KOHLEARNI IMPLANT SISTEM

 

Audio procesor snima zvuk iz okoline i vrši njegovu obradu na osnovu programa koji je trenutno aktivan. Obradom zvuka procesor generiše niz naredbi koje se onda šalju implantatu, a koje mu govore na koji način treba da vrši stimulaciju. Procesor u sebi poseduje jedan ili više različitih programa koji određuju način na koji će zvuk biti prezentovan korisniku. Svi programi se podešavaju prema individualnim potrebama korisnika. Nakon što procesor završi obradu zvuka, on šalje informacije implantatu preko predajnog kalema.

 

PRENOS INFORMACIJA

 

Spoljašnja jedinica (audio procesor) bežičnim putem šalje napajanje unutrašnjoj jedinici (kohlearnom implantatu), implantat se aktivira i spreman je za bežični prijem informacija od audio procesora. Informacije koje šalje audio procesor u sebi sadrže naredbe kohlearnom implantatu. Implantat koristi te naredbe kako bi znao na koji način treba da vrši stimulaciju. Elektrodni niz se proteže od kućišta implantata do kohlee, i služi za prenos električnih impulsa (informacija o zvuku).

 

Kohlearni Implant Sistem Animacija

STIMULACIJA PUTEM ELEKTRODA

 

Nakon prijema informacija od audio procesora, kohlearni implantat generiše niz električnih impulsa koji se elektrodnim nizom šalju do kohlee. Na kraju elektrodnog niza nalaze se 24 elektrode, koje se hirurškim putem postavljaju unutar kohlee. Te elektrode su raspoređene na dužini od 31.5mm, pa stoga pokrivaju gotovo celu dužinu kohlee. Električni impulsi se propuštaju kroz ove 24 elektrode, koje na taj način vrše stimulaciju.

 

Kohlearni Implant Sistem Animacija

PRENOS STIMULACIJA DO MOZGA

 

Kod svih ljudi, prirodno, zvuk koji registruje uvo se pretvara u električne impulse, koji se slušnim nervom prenose do mozga. Upravo je to svrha Kohlearnog Implant Sistema - proizvesti te prirodne električne impulse koje će slušni nerv preneti. Početak slušnog nerva se nalazi unutar kohlee, zato je ona idealno mesto na kojem ćemo izvršiti stimulaciju. Proces koji se tada odigrava u kohlei je vrlo jednostavan. Elektrode koje se postavljau unutar kohlee će propuštati električne impulse u ritmu koji diktira kohlearni implantat. Slušni nerv automatski preuzima te električne impulse, i dalje se sve odigrava onako kako je priroda odredila, tj. impulsi se tada prenose prirodnim putem. Mozak 'zna' da signal koji dobija od slušnog nerva predstavlja informaciju o zvuku.

 

Kohlearni Implant Sistem Animacija

KO MOŽE KORISTITI KOHLEARNI IMPLANTAT ?

 

MED-EL kohlearni implant sistemi se uspešno koriste u preko 80 zemalja širom sveta, podjednako i kod dece i odraslih. Ipak nije moguće predvideti beneficije za svakog korisnika implantata, ali će zato ovaj vodič biti od pomoći.

 

- implantat u mlađim godinama je više preporučljiv, jer je čujnost važna za razvoj komunikacije i zbog toga što istraživanja pokazuju bolje rezultate kod dece.

- starija deca i odrasli sa razvijenim govorom bolje će razumeti jezik sa kohlearnim implantatom.

- dugačak period gubitka sluha moze ograničiti korist samog implantata

 

USLOVI KOJE KANDIDATI ZA KOHLEARNI IMPLANTAT TREBA DA ISPUNE

 

- za decu potvrđen gubitka sluha na oba uva

- za odrasle potvrđen gubitak sluha na oba uva

- sam uzrast što se t iče ugradnje moze biti i do nekoliko meseci u zavisnosti od okolnosti i lokalne prakse

- ako se ima mala ili nikakva korist od slušnih pomagala

- bez medicinskih kontraindikacija

- visoka motivacija i razumna očekivanja

- prilaz edukaciji i rehabilitaciji

 

DOBIJANJE KOHLEARNOG IMPLANTATA

 

KOHLEARNI IMPLANT TIM

 

Kohlearna implantacija se vrši u specijalizovanim kohlearnim implant centrima. Pacijenti su obično upućeni u CI centar od strane svog lokalnog doktora ili ORL (uho, grlo, nos) doktora. Kohlearni implant tim može uključiti:

:: ORL specijalistu - Medicinska ocena

:: Audiologe - Ocena slušnih sposobnosti, proces podešavanja, programiranja i nastavak rehabilitacije

:: Hirurge - Medicinska ocena, operacija, postoperativna nega

:: Pedagoge/učitelje - Ocena edukativne okoline, stila učenja i opcija rehabilitacije

:: Edukativnog psihologa - Ocena psihološkog statusa, očekivanja porodice i sistema podrške

:: Socijalnog radnika - Očekivanja porodice i pacijenta

:: Koordinatora implant tima - Koordinira aktivnosti tima

 

PROCENE

 

Kohlearni implant kandidati prolaze kroz brojne rutinske procene pre operacije. Ovo omogućava kohlearnom implant timu da identifikuje bilo kakav dodatni uslov ili potrebu da bi pomogli kandidatima da ustanove odgovarajuća očekivanja.

- Audiološke:

:: Ocena slušnih pragova sa i bez slušnih aparata, za tonove i za govor

:: Ocena funkcije slušnog nerva

- Govora i jezika:

:: Procena nivoa govornog i jezičkog razvoja

- Radiološke:

:: CT i/ili MRI analiza uva

- Psihološke:

:: Sposobnost savladavanja operacije

:: Sposobnost učestvovanja u produžetku programa

- Medicinske:

:: Ocena uzroka gubitka sluha

:: Generalno zdravlje

- Edukativne:

:: Procena edukativnih potreba

 

KOHLEARNA IMPLANT OPERACIJA

 

Operacija obično traje od 1 do 3 časa. Rizici sadržani u operaciji kohlearnog implantata su mali i sličnog su poređenja sa ostalim operacijama uva.

1. Daje se generalna anestezija.

2. Kosa se brije u oblasti u kojoj će se napraviti rez.

3. Pravi se rez.

4. Ležaj za implantat se pravi u kosti iza uva.

5. U kohlei je napravljen otvor kroz koji se ubacuje elektrodni niz.

6. Elektrodni niz je ubačen u kohleu.

7. Elektrodni niz i implantat su osigurani u ležištu.

8. Funkcija elektrode je testirana pre zatvaranja reza.

9. Obično postoji blaga nelagodnost kada se pacijent probudi. Lekovi za bolove se mogu dati ukoliko se zahtevaju.

10. Pacijenti obično ustaju otprilike sledećeg dana. Dužina ostajanja u bolnici može varirati od jednog do nekoliko dana u zavisnosti od lokalne prakse.

Rez iza Uva
Kohlearni Implanti - OperacijaMED-EL Logo

 

 

PRVI ZVUCI SA KOHLEARNIM IMPLANTATOM

 

Audio procesor se programira 3 do 6 nedelja nakon operacije, i individualno je podešen za svakog korisnika. Da bi se programirao procesor za korisnika:

:: Korisnik nosi procesor

:: Procesor je povezan sa kliničkim kompjuterom za podešavanje

:: Kompjuter za podešavanje proizvodi signale na pažljivo kontrolisanim nivoima

:: Korisnik ukazuje na najtiše signale koje čuje (nivo praga) i najglasnije prijatne signale koje čuje (najugodniji nivo)

:: Ova dva nivoa su izmerena za sve elektrode u kohlei

:: Koristeći ovu informaciju, kreira se program koji raspoređuje zvuke između ova dva nivoa i obezbeđuje da su zvuci dovoljno glasni da se čuju ali ne i neugodno glasni

:: Program se fino podešava tokom sledećih kliničkih sesija

 

NASTAVAK REHABILITACIJE

 

Da bi se dostigla najbolja beneficija od kohlearnog implantata, kandidati bi trebalo da budu u potpunosti posvećeni nastavku rehabilitacije osmišljenom od strane svog implant tima. Programi rehabilitacije variraju prema lokalnoj praksi ali često uključuju:

 

Pomoć, savet i podršku

Pomoć bi trebalo da bude raspoloživa za generalna pitanja, tehničke stvari, i informacije o grupama podrške za korisnike kohlearnih implantata i njihove porodice.

 

Redovne medicinske kontrole

Mesto implanta bi trebalo redovno da se kontroliše od strane doktora.

 

Regularno reprogramiranje audio procesora

CI korisnici bi trebalo redovno da posećuju svoju kliniku za reprogramiranje audio procesora. Ovo omogućava audiolozima da se uvere da implantat nastavlja pravilno da funkcioniše. Audiolozi takođe mogu napraviti neke male modifikacije ili poboljšanja programa tako da će korisnik nastaviti da dobija najbolju beneficiju.

 

Govornu i jezičku terapiju

Regularna govorna i jezička terapija se obično preporučuje, naročito za decu.

 

Edukativne savete i podršku (za decu)

Deca koja koriste kohlearne implante uglavnom imaju redovni kontakt sa edukativnim specijalistom kvalifikovanim za rad sa gluvima i osobama oštećenog sluha. Edukativni specijalista može ponuditi savet i podršku kao i nadgledanje napretka deteta.

 

 

SVAKODNEVNE MERE PREDOSTROŽNOSTI SA KOHLEARNIM IMPLANTATIMA

 

Iako je CI sistem generalno jednostavan za korišćenje, ipak bi trebalo uzeti u obzir određene mere predostrožnosti:

:: Održavajte spoljašnje delove aparata suvim

:: Smanjite izloženost statičkom elektricitetu

:: Radio talasi (npr. mobilni telefoni) mogu uzrokovati neke privremene smetnje u zvuku za neke korisnike

:: Kontaktni sportovi kao što su boks ili drugi koji mogu dovesti do ozbiljnijih udaraca glave se ne preporučuju

 

Rizik prestanka rada aparata

Kao i sa svim tehničkim aparatima, postoji veoma mali rizik da bi kohlearni implantat mogao da prestane sa radom. Ovo se jako retko događa, i u takvim slučajevima, reimplantacija novog implantata se dokazala visoko uspešnom.

 

KADA KOHLEARNI IMPLANTAT MOŽE BITI NEODGOVARAJUĆI

 

Kohlearni implant sistemi uspešno su korišćeni od strane hiljada ljudi širom sveta, ali postoje situacije u kojima CI može biti neodgovarajući za određenu individuu. Neki faktori su:

 

Slušanje je "isuviše dobro"

Ukoliko slušni aparati obezbeđuju dobro razumevanje govora, ovo je čak i bolja opcija nego CI sistem.

 

Apsolutni gubitak sluha prilikom veoma dugog perioda

Ukoliko slušni nerv nikada nije bio stimulisan ili nije bio stimulisan tokom veoma dugog vremenskog perioda, može biti u nemogućnosti da pravilno prenese zvučnu informaciju do mozga.

 

Kohlea nije glavni uzrok slušnog gubitka

CI ne može pomoći ukoliko glavni problem leži negde drugde, a ne u unutrašnjem uvu.

 

Operacija teško da je u mogućnosti da uspe

Ukoliko je kohlea u lošem stanju i ne može da primi elektrodu, ili je slušni nerv oštećen ili odsutan, CI nije u mogućnosti da obezbedi pomoć.

 

Medicinski problemi

Pacijent treba da bude dovoljno zdrav da bi podneo anesteziju i oporavak od operacije. Pacijent takođe treba da bude sposoban da učestvuje u neophodnim produžecima / rehabilitacionim programima i da nosi spoljašnje delove aparata.

 

Nepogodna očekivanja

Neophodno je za pacijente i njihove porodice da imaju realistična očekivanja verovatnih beneficija CI sistema.

 

Neadekvatna podrška porodice ili negovalaca

Podrška porodice ili negovalaca je veoma bitan faktor za uspešnost CI sistema. U slučaju dece sa kohlearnim implantatima, ova podrška je od ključnog značaja.

 

Govorna i jezička terapija

Regularna govorna i jezička terapija se obično preporučuje, naročito za decu.

 

Edukativni saveti i podrška (za decu)

Deca koja koriste kohlearne implantate uglavnom imaju redovni kontakt sa edukativnim specijalistom kvalifikovanim za rad sa gluvima i osobama oštećenog sluha. Edukativni specijalista može ponuditi savet i podršku kao i nadgledanje napretka deteta.

 

 

Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za Kohlearne Implantate nemojte se ustručavati da NAS kontaktirate.

 

 

CI Studio Pulsar

 

© 2003 - 2019 CI Studio Pulsar d.o.o.