Kohlearni implanti: Rešenje problema sa sluhom kod dece

Kako radi kohlearni implant

Kohlearni implant je opcija za lica sa teškim ili totalnim oštćenjem sluha. Ova vrsta sistema ne funkioniše parcijalno već sprovodi električne signale direktno do slušnog nerva.

Kako se pravi kohlearni implant

MED-EL kohlearni implanti su dizajnirani prema visokim standardima bezbednosti za dugoročnu pouzdanost, trajnost i performanse.

Ponuda
implanata

Naša ponuda zadovoljava potrebe pacijenata sa različitim stepenima oštećenja sluha.

Kohlearni implanti mogu pomoći Vama ili vašem detetu - pogledajte našu ponudu

Kohlearni implant sistemi

Synchrony Rondo 2

Kohlearni implant je opcija za lica sa teškim ili totalnim oštćenjem sluha. Za pojedince sa ovim tipom oštećenja, pomagala ove vrste mogu biti od velike koristi.

Ova vrsta sistema ne funkioniše parcijalno već sprovodi električne signale direktno do slušnog nerva. Kohlearni implant se podjednako može koristiti i kod dece i kod odraslih.

Kohlearni implant sistem se sastoji od dva glavna dela

Unutrašnja jedinica – Kohlearni implant

Kohlearni Implantat

Postavlja se ispod kože. implant sadrži kućište sa elektrodnim nizom i referentnom elektrodom, i prijemni kalem sa magnetom. Isti magnet se nalazi i u kalemu audio procesora, pa se zahvaljujući njihovom međusobnom privlačenju kalemovi automatski pozicioniraju jedan naspram drugog. Putem ovih kalemova vrši se prenos informacija od audio procesora do implanta. Sam implant nema u sebi bateriju, već napajanje dobija od audio procesora.

Spoljašnja jedinica – Audio procesor

Audio Procesor

Nosi se iza uva. Sadrži kontrolnu jedinicu, bateriju, magnet i kalem koji bežičnim putem prenosi informacije i napajanje kroz kožu do implanta. Između implanta i audio procesora ne postoji fizička veza. Kada se audio procesor ukloni, implant automatski prestaje sa radom, tj. neaktivan je sve dok se audio procesor ponovo ne postavi na odgovarajuće mesto.

Kako funkcioniše kohlearni implant sistem

implant funkcija

Spoljašnja jedinica (Аudio procesor) bežičnim putem šalje napajanje unutrašnjoj jedinici (kohlearnom implantu), implant se aktivira i spreman je za bežični prijem informacija od audio procesora. Informacije koje šalje audio procesor u sebi sadrže naredbe kohlearnom implantu. Implant koristi te naredbe kako bi znao na koji način treba da vrši stimulaciju. Elektrodni niz se proteže od kućišta implanta do kohlee, i služi za prenos električnih impulsa (informacija o zvuku).

Prenos informacija

animacija 1

Audio procesor snima zvuk iz okoline i vrši njegovu obradu na osnovu programa koji je trenutno aktivan. Obradom zvuka procesor generiše niz naredbi koje se onda šalju implantu, a koje mu govore na koji način treba da vrši stimulaciju. Procesor u sebi poseduje jedan ili više različitih programa koji određuju način na koji će zvuk biti prezentovan korisniku. Svi programi se podešavaju prema individualnim potrebama korisnika. Nakon što procesor završi obradu zvuka, on šalje informacije implantu preko predajnog kalema.

Stimulacija putem elektroda

animacija 2

Nakon prijema informacija od audio procesora, Кohlearni implant generiše niz električnih impulsa koji se elektrodnim nizom šalju do kohlee. Na kraju elektrodnog niza nalaze se 24 elektrode, koje se hirurškim putem postavljaju unutar kohlee. Te elektrode su raspoređene na dužini od 31.5mm, pa stoga pokrivaju gotovo celu dužinu kohlee. Električni impulsi se propuštaju kroz ove 24 elektrode, koje na taj način vrše stimulaciju.

Prenos stimulacija do mozga

animacija 3

Kod svih ljudi, prirodno, zvuk koji registruje uvo se pretvara u električne impulse, koji se slušnim nervom prenose do mozga. Upravo je to svrha Kohlearnog implant sistema – proizvesti te prirodne električne impulse koje će slušni nerv preneti. Početak slušnog nerva se nalazi unutar kohlee, zato je ona idealno mesto na kojem ćemo izvršiti stimulaciju. Proces koji se tada odigrava u kohlei je vrlo jednostavan. Elektrode koje se postavljau unutar kohlee će propuštati električne impulse u ritmu koji diktira kohlearni implant. Slušni nerv automatski preuzima te električne impulse, i dalje se sve odigrava onako kako je priroda odredila, tj. impulsi se tada prenose prirodnim putem. Mozak ‘zna’ da signal koji dobija od slušnog nerva predstavlja informaciju o zvuku.

Ko može koristiti kohlearni implant

korisnici
korisnici 02

MED-EL Кohlearni implant sistemi se uspešno koriste u preko 80 zemalja širom sveta, podjednako i kod dece i odraslih. Ipak nije moguće predvideti beneficije za svakog korisnika implanta, ali će zato ovaj vodič biti od pomoći.

– implant u mlađim godinama je više preporučljiv, jer je čujnost važna za razvoj komunikacije i zbog toga što istraživanja pokazuju bolje rezultate kod dece.
starija deca i odrasli sa razvijenim govorom bolje će razumeti jezik uz kohlearni implant.
– dugačak period gubitka sluha moze ograničiti korist samog implanta

Uslovi koje kandidati za kohlearni implant treba da ispune

– za decu potvrđen gubitka sluha na oba uva
– za odrasle potvrđen gubitak sluha na oba uva
– sam uzrast što se tiče ugradnje može biti i do nekoliko meseci u zavisnosti od okolnosti i lokalne prakse
– ako se ima mala ili nikakva korist od slušnih pomagala
– bez medicinskih kontraindikacija
– visoka motivacija i razumna očekivanja
– prilaz edukaciji i rehabilitaciji

Dobijanje kohlearnog implanta

slika 01 1

Kohlearni implant tim

Kohlearna implantacija se vrši u specijalizovanim kohlearnim implant centrima. Pacijenti su obično upućeni u CI centar od strane svog lokalnog doktora ili ORL (uho, grlo, nos) doktora. Kohlearni implant tim može uključiti:

ORL specijalistu – Medicinska ocena
Audiologe – Ocena slušnih sposobnosti, proces podešavanja, programiranja i nastavak rehabilitacije
Hirurge – Medicinska ocena, operacija, postoperativna nega
Pedagoge/učitelje – Ocena edukativne okoline, stila učenja i opcija rehabilitacije
Edukativnog psihologa – Ocena psihološkog statusa, očekivanja porodice i sistema podrške
Socijalnog radnika – Očekivanja porodice i pacijenta
Koordinatora implant tima – Koordinira aktivnosti tima

Procene

slika 02

Kohlearni implant kandidati prolaze kroz brojne rutinske procene pre operacije. Ovo omogućava kohlearnom implant timu da identifikuje bilo kakav dodatni uslov ili potrebu da bi pomogli kandidatima da ustanove odgovarajuća očekivanja.
Audiološke:
– Ocena slušnih pragova sa i bez slušnih aparata, za tonove i za govor
– Ocena funkcije slušnog nerva
Govora i jezika:
– Procena nivoa govornog i jezičkog razvoja
Radiološke:
– CT i/ili MRI analiza uva
Psihološke:
– Sposobnost savladavanja operacije
– Sposobnost učestvovanja u produžetku programa
Medicinske:
– Ocena uzroka gubitka sluha
– Generalno zdravlje
Edukativne:
– Procena edukativnih potreba

Kohlearna implant operacija

slika 03

Operacija obično traje od 1 do 3 časa. Rizici sadržani u operaciji Кohlearnog implanta su mali i sličnog su poređenja sa ostalim operacijama uva.

1. Daje se generalna anestezija.
2. Kosa se brije u oblasti u kojoj će se napraviti rez.
3. Pravi se rez.
4. Ležaj za implant se pravi u kosti iza uva.
5. U kohlei je napravljen otvor kroz koji se ubacuje elektrodni niz.
6. Elektrodni niz je ubačen u kohleu.
7. Elektrodni niz i implant su osigurani u ležištu.
8. Funkcija elektrode je testirana pre zatvaranja reza.
9. Obično postoji blaga nelagodnost kada se pacijent probudi. Lekovi za bolove se mogu dati ukoliko se zahtevaju.
10. Pacijenti obično ustaju otprilike sledećeg dana. Dužina ostajanja u bolnici može varirati od jednog do nekoliko dana u zavisnosti od lokalne prakse.

Prvi zvuci sa kohlearnim implantom

sluh

Audio procesor se programira 3 do 6 nedelja nakon operacije i individualno je podešen za svakog korisnika. Da bi se programirao procesor za korisnika:

– Korisnik nosi procesor
– Procesor je povezan sa kliničkim kompjuterom za podešavanje
Kompjuter za podešavanje proizvodi signale na pažljivo kontrolisanim nivoima
– Korisnik ukazuje na najtiše signale koje čuje (nivo praga) i najglasnije prijatne signale koje čuje (najugodniji nivo)
– Ova dva nivoa su izmerena za sve elektrode u kohlei
– Koristeći ovu informaciju, kreira se program koji raspoređuje zvuke između ova dva nivoa i obezbeđuje da su zvuci dovoljno glasni da se čuju ali ne i neugodno glasni
– Program se fino podešava tokom sledećih kliničkih sesija

Nastavak rehabilitacije

slika 05
slika 04

Da bi se dostigla najbolja beneficija uz kohlearni implant, kandidati bi trebalo da budu u potpunosti posvećeni nastavku rehabilitacije osmišljenom od strane svog implant tima. Programi rehabilitacije variraju prema lokalnoj praksi ali često uključuju:

Pomoć, savet i podršku
Pomoć bi trebalo da bude raspoloživa za generalna pitanja, tehničke stvari, i informacije o grupama podrške za korisnike kohlearnih implanta i njihove porodice.

Redovne medicinske kontrole
Mesto implanta bi trebalo redovno da se kontroliše od strane doktora.

Regularno reprogramiranje audio procesora
CI korisnici bi trebalo redovno da posećuju svoju kliniku za reprogramiranje audio procesora. Ovo omogućava audiolozima da se uvere da implant nastavlja pravilno da funkcioniše. Audiolozi takođe mogu napraviti neke male modifikacije ili poboljšanja programa tako da će korisnik nastaviti da dobija najbolju beneficiju.

Govornu i jezičku terapiju
Regularna govorna i jezička terapija se obično preporučuje, naročito za decu.

Edukativne savete i podršku (za decu)
Deca koja koriste kohlearne implante uglavnom imaju redovni kontakt sa edukativnim specijalistom kvalifikovanim za rad sa gluvima i osobama oštećenog sluha. Edukativni specijalista može ponuditi savet i podršku kao i nadgledanje napretka deteta.

Svakodnevne mere predostrožnosti sa kohlearnim implantima

slika 07

Iako je CI sistem generalno jednostavan za korišćenje, ipak bi trebalo uzeti u obzir određene mere predostrožnosti:

– Održavajte spoljašnje delove aparata suvim
– Smanjite izloženost statičkom elektricitetu
– Radio talasi (npr. mobilni telefoni) mogu uzrokovati neke privremene smetnje u zvuku za neke korisnike
– Kontaktni sportovi kao što su boks ili drugi koji mogu dovesti do ozbiljnijih udaraca glave se ne preporučuju

Rizik prestanka rada aparata

Kao i sa svim tehničkim aparatima, postoji veoma mali rizik da bi Кohlearni implant mogao da prestane sa radom. Ovo se jako retko događa, i u takvim slučajevima, reimplantacija novog implanta se dokazala visoko uspešnom.

Kada kohlearni implant može biti neodgovarajući

slika 06

Kohlearni implant sistemi uspešno su korišćeni od strane hiljada ljudi širom sveta, ali postoje situacije u kojima CI može biti neodgovarajući za određenu individuu. Neki faktori su:
Slušanje je “isuviše dobro”
Ukoliko slušni aparati obezbeđuju dobro razumevanje govora, ovo je čak i bolja opcija nego CI sistem.
Apsolutni gubitak sluha prilikom veoma dugog perioda
Ukoliko slušni nerv nikada nije bio stimulisan ili nije bio stimulisan tokom veoma dugog vremenskog perioda, može biti u nemogućnosti da pravilno prenese zvučnu informaciju do mozga.
Kohlea nije glavni uzrok slušnog gubitka
CI ne može pomoći ukoliko glavni problem leži negde drugde, a ne u unutrašnjem uvu.
Operacija teško da je u mogućnosti da uspe
Ukoliko je kohlea u lošem stanju i ne može da primi elektrodu, ili je slušni nerv oštećen ili odsutan, CI nije u mogućnosti da obezbedi pomoć.
Medicinski problemi
Pacijent treba da bude dovoljno zdrav da bi podneo anesteziju i oporavak od operacije. Pacijent takođe treba da bude sposoban da učestvuje u neophodnim produžecima / rehabilitacionim programima i da nosi spoljašnje delove aparata.
Nepogodna očekivanja
Neophodno je za pacijente i njihove porodice da imaju realistična očekivanja verovatnih beneficija CI sistema.
Neadekvatna podrška porodice ili negovalaca
Podrška porodice ili negovalaca je veoma bitan faktor za uspešnost CI sistema. U slučaju dece sa kohlearnim implantima, ova podrška je od ključnog značaja.
Govorna i jezička terapija
Regularna govorna i jezička terapija se obično preporučuje, naročito za decu.
Edukativni saveti i podrška (za decu)
Deca koja koriste kohlearne implante uglavnom imaju redovni kontakt sa edukativnim specijalistom kvalifikovanim za rad sa gluvima i osobama oštećenog sluha. Edukativni specijalista može ponuditi savet i podršku kao i nadgledanje napretka deteta.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za Kohlearne implante nemojte se ustručavati da nas kontaktirate.

zrak 01
elektronika
dijamanti

I100 Elektronika

I100 elektronika je dizajnirana da omogući beskompromisnu preciznost u prenosu zvučne informacije do slušnog nerva. Sofisticirana I100 elektronska platforma donosi MED-EL korisnicima mogućnost korišćenja najbržih i najefikasnijih trenutno dostupnih strategija za audio kodiranje. Ona je vrlo fleksibilna i omogućava MED-EL korisnicima da budu pripremljeni da iskoriste tehnološke inovacije budućnosti.

100% Dizajn na čipu

MED-EL kohlearni implanti sadrže visoko unapređene elektronske komponente sadržane u jednom mikročipu. Prilagođen ASIC mikročip (Application Specific Integrated Circuit) omogućava procesiranje veće količine informacija dok se zahtevi za energijom održavaju na minimumu. Sa svom elektronikom na ASIC mikročipu, I100 tehnologija je dizajnirana da obezbedii trajniju i energetski efikasniju elektronsku platformu.

Precizna stimulacija

I100 ima 24 nezavisna izvora struje, koji omogućavaju visoko preciznu i tačnu stimulaciju celom dužinom kohlee. Istraživanje je pokazalo da je optimalna brzina stimulacije ona koja uzrokuje odgovor slušnog nerva kao u normalnom uvu. MED-EL kohlearni implanti su dizajnirani da što približnije podražavaju prirodni način prenosa zvuka, tako da brzina stimulacije idealno odgovara sposobnostima slušnog nerva. Svaka platinasta žica debljine dlake je izolovana kristalima rubina za visoko precizan prenos stimulacije do kontakta elektrode.

Siguran i pouzdan dizajn implanta

proizvodnja

MED-EL kohlearni implanti su dizajnirani prema visokim standardima bezbednosti za dugoročnu pouzdanost, trajnost i performanse. Obimno istraživanje i razvoj, materijali najvećeg kvaliteta, rigorozne procedure testiranja i analize pogonskih podataka garantuju MED-EL korisnicima najbezbedniju i najdelotvorniju raspoloživu tehnologiju. MED-EL kohlearni implanti uključuju razne specijalne karakteristike za beskompromisnu bezbednost: jedinstveni implant ID, 100% dizajn na čipu, iscrpnu proveru integriteta, izlazne kondenzatore i MRI bezbednost – bez dodatne hirurške intervencije za uklanjanje magneta.

Dokazana pouzdanost

doktor

MED-EL kohlearne implante odlikuje optimizovano titanijumsko kućište izvanredne biokompatibilnosti i dokazane visoke pouzdanosti.
Najnoviji kohlearni implant kompanije MED-EL – SYNCHRONY je do sada zabeležio tehničku pouzdanost od 100%.
SYNCHRONY implant ima titanijumsko kućište debljine 4.5mm, što ga čini idealnim izborom kako za bebe tako i za odrasle osobe. Takođe je i prvi implant na svetu koji se može podvrgnuti MRI snimanju pri jačini od 3.0 Tesla bez potrebe za vađenjem magneta, ali i sam magnet se može pre snimanja ukloniti ukoliko je to potrebno.

Jedinstveni implant ID

Svaki MED-EL kohlearni implant odlikuje jedinstveni identifikacioni obrazac koji može biti prepoznat i verifikovan. Ovo obezbeđuje da su programi, takođe poznati pod nazivom “mape”, kodirani i mogu se koristiti isključivo sa implantom koji ima odgovarajući serijski broj, tj. ID.

MRI bezbedni bez uklanjanja magneta

mri
mri 01
MRI 1

Mnogi korisnici kohlearnih implanta će zahtevati MRI (Magnetna Rezonanca) analizu u nekom trenutku svog života, tako da je MRI kompatibilnost bitan podatak prilikom izbora kohlearnog implanta.

MED-EL kohlearni implanti su MRI bezbedni¹ na 0.2, 1.0, 1.5 i 3.0² Tesla:

Nema potrebe za hirurškom intervencijom uklanjanja i premeštanja unutrašnjeg magneta

Nema reza ili otekline zarastanja nakon MRI analize

Vreme oporavka ne deluje na korišćenje implanta ili njegovo funkcionisanje

Nema dodatnog rizika za pacijenta

Nema značajnog uticaja na kvalitet MRI snimka

¹ Kontaktirajte i CI Studio Pulsar d.o.o. pre zakazivanja MRI pregleda radi savetovanja.

² SYNCHRONY implant podržava i 3.0 Tesla, ostali implanti maksimalno 1.5 Tesla

MED-EL je na čelu industrije kohlearnih implanta u obezbeđivanju mekih i fleksibilnih elektrodnih nizova za duboku inserciju uz maksimalnu zaštitu delikatnih struktura unutrašnjeg uva. Široka ponuda elektroda obezbeđuje savršeno poklapanje sa kohleom svake osobe – uključujući rešenja za kohlearnu osifikaciju i za osobe sa preostalim sluhom. Nova FLEX serija elektrodnih nizova je još više fleksibilna i atraumatična. FORM serija elektrodnih nizova je posebno dizajnirana za deformisane kohlee.
MED-EL je jedini proizvođač slušnih implanta na svetu koji nudi elektrodni niz maksimalne dužine 31.5 mm, koja praktično pokriva celu dužinu kohlee kod većeg broja osoba. Istraživanja su pokazala da je pokrivenost cele kohlee jako bitna za razumevanje i razvoj govora.
MED-EL je takođe i jedini proizvođač slušnih implanta na svetu koji u ponudi ima čak 11 različitih elektrodnih nizova!

MED-EL kohlearni implanti sa jedanaest različitih elektrodnih nizova:

Elektrode 11
ABI Elektroda
Sonnet 2 beli

Kohlearni implant sistem ne može da funcioniše bez odgovarajućeg Audio Procesora. MED-EL nudi ražličite modele audio procesora koji će zadovoljiti potrebe svake osobe. Svi MED-El audio procesori su kompatibilni sa svim MED-EL kohlearnim implantima. Budući korisnik MED-EL implant sistema bira odgovarajuću kombinaciju implanta i procesora prema svojim specifičnim potrebama, a prema savetu stručnog osoblja (hirurga, ORL specijaliste i defektologa).

MED-EL audio procesori podržavaju napredne strategije za kodiranje HDCIS, FSP, FS4 i FS4p. Za razliku od ostalih proizvođača, poseduju mogućnost paralelne stimulacije svih 24 elektroda (stimulacija svih elektroda u istom trenutku), što prenos zvuka kroz slušni nerv čini prirodnijim, za razliku od sekvencijalne stimulacije koju koriste ostali proizvođači (stimulacija jedne po jedne elektrode). Uz pomoć paralelne stimulacije dve susedne elektrode kreiraju jednu virtuelnu, koja se tada može “pomerati” od jedne ka drugoj, što omogućava aktiviranje 250 virtuelnih spektralnih opsega na celoj dužini elektrodnog niza.

MED-EL audio procesori efektivno pokrivaju frekventno područije od 70Hz do 8500Hz kojim se precizno može upravljati pomoću 250 podesivih spektralnih opsega uz ulazni dinamički opseg od 78dB (28dB – 106dB SPL).

Ponuda kohlearnih implanata i audio procesora

Kohlearni implanti

MED EL SYNCHRONY 2

MED-EL SYNCHRONY

implant sa titanijumskim kućištem, MRI bezbedan pri jačinama do 3.0 Tesla bez uklanjanja magneta, težina 7.6g

MED EL SYNCHRONY 2 1

MED-EL SYNCHRONY 2

implant sa unapređenim dizajnom elektrode, novim S-Vector magnetom, titanijumskim kućištem, MRI bezbedan pri jačinama do 3.0 Tesla bez uklanjanja magneta, težina 7.7g

Audio procesori

MED EL RODNO 2

MED-EL RONDO 2

RONDO 2 audio procesor objedinjuje sve delove unutar jedinstvenog kućišta zaobljenog oblika.

MED EL RONDO 3

MED-EL RONDO 3

RONDO 3 audio procesor je korak napred ka smanjenju težine, uz poboljšanje performansi i bežičnih mogućnosti.

MED EL SONNET white

MED-EL SONNET

SONNET audio procesor je naslednik prethodne generacije – OPUS2. Poseduje sve do sada proverene karakteristike OPUS 2 i OPUS 2XS.

MED EL SONNET 2 black

MED-EL SONNET 2

SONNET 2 audio procesor donosi novi sistem obrade zvuka i još više mogućnosti bežičnog povezivanja.

O kompaniji MED-EL

medel

Vizionarska kompanija

MED-EL kohlearni implanti su rezultat inovativne tradicije istraživanja poslednjih 35 godina. Otkako su njeni osnivači razvili jedan od prvih kohlearnih implanata 1975. godine, MED-EL je neprekidno postavljao standarde za tehnološki unapređena slušna rešenja. MED-EL kohlearne implante trenutno koriste hiljade dece i odraslih u preko 100 zemalja širom sveta.

Sedište kompanije MED-EL je u gradu Insbruku u Austriji, gde se nalazi i pogon za istraživanje i proizvodnju implanata i audio procesora.

Za izradu svojih implanata MED-EL koristi isključivo najkvalitetnije, najpouzdanije i najizdržljivije materijale kao što su: titanijum, nitinol, zlato, platina, iridijum, safir, kristali rubina, keramika visoke izdržljivosti, teflon, medicinski silikon,…

Vibrant
implanti

Slušni
aparati

Koštane
naočare

Osikularne
proteze